Srovnání verzí HTML
1.02.03.24.01*ISO*
AAAAA
hrefhrefhrefhrefhref
methodsmethodsmethodsmethodsmethods
namenamenamenamename
relrelrelrelrel
revrevrevrevrev
titletitletitletitletitle
urnurnurnurnurn
accesskeyaccesskey
coordscoords
hreflanghreflang
charsetcharset
onbluronblur
onfocusonfocus
shapeshape
tabindextabindex
targettarget
typetype
ADDRESSADDRESSADDRESSADDRESSADDRESS
BBBBB
BASEBASEBASEBASEBASE
hrefhrefhrefhrefhref
targettarget
BLOCKQUOTEBLOCKQUOTEBLOCKQUOTEBLOCKQUOTEBLOCKQUOTE
citecite
BODYBODYBODYBODYBODY
alinkalinkalink
backgroundbackgroundbackground
bgcolorbgcolorbgcolor
linklinklink
texttexttext
vlinkvlinkvlink
onloadonload
onunloadonunload
CITECITECITECITECITE
CODECODECODECODECODE
DDDDDDDDDD
DFNDFNDFNDFNDFN
DIRDIRDIRDIRDIR
compactcompactcompactcompactcompact
DLDLDLDLDL
compactcompactcompactcompact
DTDTDTDTDT
EMEMEMEMEM
H1H1H1H1H1
alignalignalign
H2H2H2H2H2
alignalignalign
H3H3H3H3H3
alignalignalign
H4H4H4H4H4
alignalignalign
H5H5H5H5H5
alignalignalign
H6H6H6H6H6
alignalignalign
HEADHEADHEADHEADHEAD
profileprofile
HTMLHTMLHTMLHTMLHTML
versionversionversionversion
IIIII
IMGIMGIMGIMGIMG
srcsrcsrcsrcsrc
alignalignalignalign
altaltaltalt
ismapismapismapismap
borderborderborder
heightheightheight
hspacehspacehspace
usemapusemapusemap
vspacevspacevspace
widthwidthwidth
longdesclongdesc
namename
ISINDEXISINDEXISINDEXISINDEXISINDEX
promptpromptprompt
KBDKBDKBDKBDKBD
KEYKEYKEYKEYKEY
LILILILILI
typetypetype
valuevaluevalue
LINKLINKLINKLINKLINK
hrefhrefhrefhrefhref
methodsmethodsmethodsmethodsmethods
namenamenamenamename
relrelrelrelrel
revrevrevrevrev
titletitletitletitletitle
urnurnurnurnurn
hreflanghreflang
charsetcharset
mediamedia
targettarget
typetype
LISTINGLISTINGLISTINGLISTINGLISTING
MENUMENUMENUMENUMENU
compactcompactcompactcompactcompact
NEXTIDNEXTIDNEXTIDNEXTIDNEXTID
nnnnn
OLOLOLOLOL
compactcompactcompactcompactcompact
startstartstart
typetypetype
PPPPP
alignalignalign
PLAINTEXTPLAINTEXTPLAINTEXTPLAINTEXTPLAINTEXT
PREPREPREPREPRE
widthwidthwidthwidthwidth
SAMPSAMPSAMPSAMPSAMP
STRONGSTRONGSTRONGSTRONGSTRONG
TITLETITLETITLETITLETITLE
TTTTTTTTTT
UUUUU
ULULULULUL
compactcompactcompactcompactcompact
typetypetype
VARVARVARVARVAR
XMPXMPXMPXMPXMP
BRBRBRBRcore
clearclearclear
FORMFORMFORMFORM
actionactionactionaction
enctypeenctypeenctypeenctype
methodmethodmethodmethod
acceptaccept
accept-charsetaccept-charset
namename
onresetonreset
onsubmitonsubmit
targettarget
HRHRHRHR
alignalignalign
noshadenoshadenoshade
sizesizesize
widthwidthwidth
INPUTINPUTINPUTINPUT
alignalignalignalign
checkedcheckedcheckedchecked
maxlengthmaxlengthmaxlengthmaxlength
namenamenamename
sizesizesizesize
srcsrcsrcsrc
typetypetypetype
valuevaluevaluevalue
acceptaccept
accesskeyaccesskey
altalt
disableddisabled
ismapismap
onbluronblur
onfocusonfocus
onchangeonchange
onselectonselect
readonlyreadonly
tabindextabindex
usemapusemap
METAMETAMETAMETA
contentcontentcontentcontent
http-equivhttp-equivhttp-equivhttp-equiv
namenamenamename
schemescheme
OPTIONOPTIONOPTIONOPTION
selectedselectedselectedselected
valuevaluevaluevalue
disableddisabled
labellabel
SELECTSELECTSELECTSELECT
multiplemultiplemultiplemultiple
namenamenamename
sizesizesizesize
disableddisabled
onbluronblur
onfocusonfocus
onchangeonchange
tabindextabindex
TEXTAREATEXTAREATEXTAREATEXTAREA
colscolscolscols
namenamenamename
rowsrowsrowsrows
accesskeyaccesskey
disableddisabled
onbluronblur
onfocusonfocus
onchangeonchange
onselectonselect
readonlyreadonly
tabindextabindex
APPLETAPPLETAPPLET
alignalignalign
altaltalt
codecodecode
codebasecodebasecodebase
heightheightheight
hspacehspacehspace
namenamename
vspacevspacevspace
widthwidthwidth
archivearchive
objectobject
AREAAREAAREA
altaltalt
coordscoordscoords
hrefhrefhref
nohrefnohrefnohref
shapeshapeshape
accesskeyaccesskey
onbluronblur
onfocusonfocus
tabindextabindex
targettarget
BASEFONTBASEFONTBASEFONT
sizesizesize
colorcolor
faceface
idid
BIGBIGBIG
CAPTIONCAPTIONCAPTION
alignalignalign
CENTERCENTERCENTER
DIVDIVDIV
alignalignalign
FONTFONTFONT
colorcolorcolor
sizesizesize
faceface
MAPMAPMAP
namenamename
PARAMPARAMPARAM
namenamename
valuevaluevalue
idid
typetype
valuetypevaluetype
SCRIPTSCRIPTSCRIPT
deferdefer
eventevent
forfor
charsetcharset
languagelanguage
srcsrc
typetype
SMALLSMALLSMALL
STRIKESTRIKESTRIKESTRIKE
STYLESTYLESTYLE
mediamedia
titletitle
typetype
SUBSUBSUB
SUPSUPSUP
TABLETABLETABLE
alignalignalign
borderborderborder
cellpaddingcellpaddingcellpadding
cellspacingcellspacingcellspacing
widthwidthwidth
bgcolorbgcolor
dataflddatafld
dataformatsdataformats
datapagesizedatapagesize
datasrcdatasrc
frameframe
rulesrules
summarysummary
TDTDTD
alignalignalign
colspancolspancolspan
heightheightheight
nowrapnowrapnowrap
rowspanrowspanrowspan
valignvalignvalign
widthwidthwidth
abbrabbr
axisaxis
bgcolorbgcolor
headersheaders
charchar
charoffcharoff
scopescope
THTHTH
alignalignalign
colspancolspancolspan
heightheightheight
nowrapnowrapnowrap
rowspanrowspanrowspan
valignvalignvalign
widthwidthwidth
abbrabbr
axisaxis
bgcolorbgcolor
headersheaders
charchar
charoffcharoff
scopescope
TRTRTR
alignalignalign
valignvalignvalign
bgcolorbgcolor
charchar
charoffcharoff
ABBRABBR
ACRONYMACRONYM
BDOBDO
dirdir
langlang
BUTTONBUTTON
accesskeyaccesskey
disableddisabled
namename
onbluronblur
onfocusonfocus
tabindextabindex
typetype
valuevalue
COLCOL
alignalign
charchar
charoffcharoff
spanspan
valignvalign
widthwidth
COLGROUPCOLGROUP
alignalign
charchar
charoffcharoff
spanspan
valignvalign
widthwidth
DELDEL
citecite
datetimedatetime
FIELDSETFIELDSET
FRAMEFRAME
frameborderframeborder
longdesclongdesc
marginheightmarginheight
marginwidthmarginwidth
namename
noresizenoresize
scrollingscrolling
srcsrc
FRAMESETFRAMESET
rowsrows
colscols
onloadonload
onunloadonunload
IFRAMEIFRAME
alignalign
frameborderframeborder
heightheight
longdesclongdesc
marginheightmarginheight
marginwidthmarginwidth
namename
scrollingscrolling
srcsrc
widthwidth
INSINS
citecite
datetimedatetime
LABELLABEL
acceskeyacceskey
forfor
onbluronblur
onfocusonfocus
LEGENDLEGEND
accesskeyaccesskey
alignalign
NOFRAMESNOFRAMES
NOSCRIPTNOSCRIPT
OBJECTOBJECT
alignalign
archivearchive
borderborder
classidclassid
codebasecodebase
codetypecodetype
datadata
declaredeclare
heightheight
hspacehspace
namename
standbystandby
tabindextabindex
typetype
usemapusemap
vspacevspace
widthwidth
OPTGROUPOPTGROUP
disableddisabled
labellabel
QQ
citecite
SS
SPANSPAN
alignalign
TBODYTBODY
alignalign
charcharset
charoffcharoff
valignvalign
TFOOTTFOOT
alignalign
charcharset
charoffcharoff
valignvalign
THEADTHEAD
alignalign
charcharset
charoffcharoff
valignvalign
* V tabulce nejsou obsaženy všechny atributy - viz níže!
Legenda
STANDARDNÍ PRVEKstandardní prvek (strict)
NEDOPORUČOVANÝ STANDARDNÍ PRVEKstandardní prvek, jehož používání se nedoporučuje
PŘECHODNÝ PRVEKprvek není obsažen ve striktní DTD (tzv. transitional)
NEDOPORUČOVANÝ PŘECHODNÝ PRVEKpřechodný prvek, jehož používání se nedoporučuje
NEPODPOROVANÝ PRVEKprvek není v normě obsažen
standardní povinný atributstandardní povinný atribut (strict required)
standardní nepovinný atributstandardní nepovinný atribut (strict)
standardní nedoporučovaný atributstandardní atribut, jehož používání se nedoporučuje
přechodný atributatribut není obsažen ve striktní DTD (tzv. transitional)
přechodný nedoporučovaný atributpřechodný atribut, jehož používání se nedoporučuje
nepodporovanhý atributatribut není v normě obsažen
Použitá literatura
  1. Berners-Lee, T. ed.: Hypertext Markup Language (HTML), www.w3.org, IETF IIIR Working Group, 1993
  2. Connolly, D. ed.: HTML 2.0 Specification, www.rfc-editor.org, HTML WG IETF, 1995
  3. Raggett, D. ed.: HTML 3.2 Reference Specification, www.w3.org,World Wide Web Consortium, 1997
  4. Raggett, D. ed.; Le Hors, A. ed.; Jacobs, A. ed.: HTML 4.01 Specification, www.w3.org,World Wide Web Consortium, 1999
  5. ČSN ISO/IEC 15445: Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML), Praha,Český normalizační institut , 2002
Poznámka autora
Tato srovnávací tabulka měla být původně součástí absolvenstské práce na téma HTML. Z absolutoria však nakonec "sešlo" a tak bych rád některé zajímavé kapitoly alespoň vystavil na netu. Účelem tabulky je historické srovnání jednotlivých verzí jazyka HTML z pohledu využítí prvků a atributů. Pokouší se zachytit formální historický vývoj jazyka a není určena jako klasický referenční zdroj informací o jazyku HTML.

Tabulka neobsahuje generické atributy použité ve verzích 4.01 a ISO !

HTML 4.01: id, class, style, title, lang, dir, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
ISO/IEC 15445: class, id, title, dir, lang
Jan Angelovič©2004